Get Adobe Flash player

Info

Klaster-võrgustiku algatamine ja käivitamine

Ühtlustatud mõisted ja kokkulepped

SojaoadKlaster on tööjaotusvõrgustik, mille kokkukutsumise ja toimimise eesmärgiks on osapoolte ühise eesmärgi saavutamine. See toimib läbi seni üksikult hallatavate ressursside koondamise kõige optimaalsemal ning osapooltele konkurentsivõimet ja jätkusuutlikust looval viisil. Vajadusel asutada võrgustikulülidesse uusi ettevõtteid.

Klaster on avatud organisatsioon, sellega liitumine ja sellest lahkumine toimub osapoole tahte alusel. Liitumise ja lahkumisega seotud majanduslikud suhted ning klastris sündiva intellektuaalse omandi kasutamise õigused reguleeritakse vastavalt koostatud sisereglemendi alusel.

Klastri arendus ja juhtimine toimub projektipõhiselt s.o. osapoolte poolt kinnitatud projektiplaanide ja – eelarvete alusel. Tööaasta (aruandeperioodi) plaan ja eelarve kujuneb läbi kinnitatud projektide.

Projektiplaanide koostamine toimub osapoolte käsutuses oleva intellektuaalse ressursiga, teostuses kasutatakse osapoolte poolt hallatavat ressurssi ning vajalikud finantsvahendid koondatakse nii sisemistest ja välistest allikatest.

Klastri algatase käivitas Sojaliit ja edaspidine juhtimine toimub liidu struktuuriüksuses.

Klastri visioon

Osapooled moodustavad klastri, et suureneks osapoolte:
Tootearendusvõimekus (konkurentsivõimelised tooted);
Turundus- ja müügivõimekus (atraktiivsed sihtrühmad ja –turud);
Tootmisvõimekus (ettevõtete kasv ja kasumlikkus ning jätkusuutlikkus);

Konsortsiumi ülesanded

osapoolte partnerite otsimine;
kasutusvõimaluste selgitamine, finantsanalüüside koostamine;
ühishuvide kaardistamine ja täpsustamine;
visiooni täpsustamine (kujundamine);
arengustrateegia ja tegevuskava väljatöötamine

Plaanitavad jätkutegevused

Osapoolte poolt delegeeritud funktsioonide täitmine:
inimressursi arendamine;
ühisturunduse käivitamine (soja turundusorganisatsiooni loomine?);
tootmisvõimaluste loomisele kaasaaitamine;
tootmisvõimsuse koordineerimine;
ühtlustatud kvaliteedikriteeriumite väljatöötamine ja rakendamine;
riskide ja kindlustatuse analüüs ning ennetusmehhanismide koostamine;
tootearendusprojektide käivitamine;

Konsortsiumi töö käivitamine

arengustrateegia ja tegevuskava väljatöötamine;
osapooltele pakutava  väljatöötamine (miks peaks);
tooteinnovatsioonikäivitamine ja uute toodete formuleerimine;
turunõudluse selgitamine (maht ja sortiment);
väljaarendatava toote valik;
osapoolte võimekuse selgitamine ning tootmisprotsesside koostamine;
uute osapoolte vajaduse määratlemine, otsimine ja valik;
uute osapoolte kaasamine;
osapoolte muutusvajaduse defineerimine ja muutusprotsessi läbiviimine;
toodete turunduse- ja müügiprotsesse läbiviimine;
toodete juurutamine, jälgimine ja mõõtmine, muutusvajaduste selgitamine;

Projekti meeskond

Sojaklastri toetajad
EAS
Sojaklastri algatus
GMO vaba soja